↞افزايش توليد آبزيان از طريق توسعه پايدار صيد ، پرورش آبزيان ، حفظ و حراست از منابع آبزي
امروز : دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 بروزرسانی:1400/02/18

  • میگو           :159106
  • خاویار        :816
  • ماهی و سایر : 368417
  • مجموع        :528339

  • میگو           :31885
  • خاویار        :0.38
  • ماهی و سایر :111218
  • مجموع       :143103.4