↞افزايش توليد آبزيان از طريق توسعه پايدار صيد ، پرورش آبزيان ، حفظ و حراست از منابع آبزي
امروز : دوشنبه 4 مرداد 1400 بروزرسانی:1400/05/04

  • میگو           :159106
  • خاویار        :816
  • ماهی و سایر : 368417
  • مجموع        :528339

  • میگو           :31885
  • خاویار        :0.38
  • ماهی و سایر :111218
  • مجموع       :143103.4